Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Projekt SHIFT-X v prosinci končí - co se vše událo?

Projekt SHIFT-X v prosinci končí - co se vše událo?Datum konání:
3.11.2014

V prosinci tohoto roku končí po 26 měsících projekt SHIFT-X, jehož hlavním tématem je vhodné využití kulturního a průmyslového dědictví k rozvoji regionu. Projekt přinesl nemálo zajímavých výstupů a aktivit.

Jedním z 8 partnerů z evropských států (DE, AU, PL, CZ, BE) tohoto mezinárodního projektu a jediným českým partnerem je Mikroregion Sokolov-východ (dobrovolný svazek 14 obcí, pozn. autora). Projekt byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci programu Central Europe, který financuje tzv. „měkké projekty“, tedy projekty neinvestičního charakteru zaměřené především na výměnu zkušeností mezi partnery.

Jako největší přínos celého projektu vnímáme výměnu zkušeností a přebírání dobré praxe v přístupu a řešení určitých nadregionálních společných témat mezi projektovými partnery (např. budování turistických tematických stezek, podpora místních řemeslníků tvorbou regionální značky, zvýšení zájmu obyvatel o průmyslový region, využití průmyslového charakteru regionu jako potenciálu - nikoliv nevýhody, rozvoj síťování a spolupráce institucí aktivních v cestovním ruchu, atd.). Proč se tedy nepoučit z přístupu, který je již odzkoušený a evidentně funkční v jiném evropském regionu a nepřevzít ho sem k nám, na Sokolovsko? Není to samozřejmě vždy jednoduché, předpokladem je vhodně transformovat vybraný přístup na místní podmínky, které jsou často diametrálně odlišné od ostatních partnerů. Velké rozdíly jsou především v mentalitě lidí, ovlivněné historicko-společenským vývojem, ale i v nastavení právních a institucionálních podmínek na národní i krajské úrovni.

Inspirativní bylo i nastavení způsobu spolupráce mezi partnery, což je vždy v případě takovýchto velkých mezinárodních projektů tak trochu výzvou. Zajímavým přístupem v řešení projektových otázek bylo vytvoření dvou úrovní pracovních skupin – regionálních a nadregionálních a dvou skupin partnerů tzv. „good practice regions“, tedy „regiony předávající dobrou praxi“ a tzv. „receiving regions“, čili „regiony přebírající praxi“. Během setkání nadregionálních skupin tvořených zástupci partnerů projektu jsme se mohli seznámit s řešením dané problematiky v jiných evropských regionech a převzít tak jejich zkušenosti, které jsme pak prezentovali během setkání regionálních pracovních skupin zde u nás. Tyto regionální skupiny byly tvořeny různými zainteresovanými subjekty z našeho regionu a během jejich setkání jsme řešili a diskutovali osvojení nabytých zkušeností a jejich promítnutí do konkrétních aktivit.

Velkou výhodou mnoha partnerů bylo, že měli jasně stanovenou koncepci rozvoje regionu prostřednictvím využití svého průmyslového dědictví a současného průmyslu. V tomto ohledu máme stále co dohánět, máme však velmi výhodnou startovací pozici, jelikož Sokolovsko má v tomto směru co nabídnout – bohatou průmyslovou historii vč. různých reliktů a památek (továrny, doly, šachty, pivovary, infrastruktura), zároveň ale i průmyslovou současnost (v podobě aktivní těžby a nemálo průmyslových podniků, které v regionu působí). I z tohoto na první pohled nezajímavého a pro mnohé spíše odpudivého regionálního „aktiva“ lze udělat vyhledávanou přednost. Sokolovsko má na rozdíl od jiných průmyslových regionů tu výhodu, že se zde nachází i krásná příroda. Právě tyto dva kontrasty na takto malém území vytváří unikátní charakter tohoto regionu. Všichni partneři se zároveň shodují, že rozvoj aktivit spojených s podporou průmyslového dědictví je „během na dlouhou trať“. Důležitým předpokladem pro úspěšný rozvoj těchto aktivit je jejich dlouhodobá finanční a tematická udržitelnost, ale i prvotní postoj – vnímat problémy jako potenciály a být otevřený k různým přístupům řešení.

Jedním z hodně diskutovaných témat projektu bylo i zvýšení pocitu sounáležitosti obyvatel pomocí oživení a podpory regionálních tradic a vytváření tradic nových. Velká část výstupů a aktivit projektu byla proto směřována na propagaci regionálních produktů (řemeslné a průmyslové výrobky, turistické cíle vč. společenských akcí a služeb).

Níže uvádíme pouze základní přehled aktivit a výstupů, které byly v rámci projektu realizovány:

 • 9 zahraničních setkání s partnery projektu (vč. 5 setkání nadnárodních pracovních skupin)
 • 2 setkání partnerů projektu v ČR (během nichž jsme navštívili město Loket, Muzeum Sokolov a Hornické muzeum Krásno, porcelánku Leander v Loučkách u Nového Sedla, Statek Bernard, vyhlídku na důl Jiří)
 • 9 setkání regionálních pracovních skupin (3 setkání každé ze 3 reg. pracovních skupin)
 • 5 společných schůzek s Lead partnerem (1x v SRN, 4x v ČR)
 • nastartování spolupráce9 místních institucí aktivních v rozvoji kulturního dědictví a cestovního ruchu podpisem Dohody o spolupráci v oblasti využití kulturního dědictví pro rozvoj cestovního ruchu
 • dokument „Studie tradiční výroby regionu Sokolovska s přesahem na Karlovarsko“, mapující historii regionu a tradiční výroby
 • designérský workshop, jehož cílem bylo inovovat tradičních výrobky spjaté s regionem vč. výstavy výrobků a jejich návrhů
 • dokument „Inovační koncept expozice průmyslově technického muzea“ pro Hornické muzeum v Krásně, navrhující vylepšení jeho expozice a fungování muzea
 • 2-denní mezinárodní seminář v Sokolově  a jeho okolí „Marketing inovativních produktů s průmyslovou tradicí“
 • nová regionální značka „Original product of Sokolovsko“ vč. systému certifikace (viz samostatný článek v tomto vydání Leaderu)
 • nová soutěž Tradiční výrobek roku
 • online katalog tradičních regionálních produktů Sokolovska
 • 2 ročníky Veletrhu řemesel na Statku Bernard
 • dokument „Návrh kampaně na změnu image v kontextu průmyslového dědictví“, který navrhuje možné aktivity a produkty kampaně vč. užití nové značky „Průmyslové dědictví Sokolovska“
 • dokument „Předinvestiční plán zprovoznění inovačního návštěvnického centra na Sokolovsku“, řešící realizace nového návštěvnického centra zaměřeného na energetické zdroje našeho regionu, které by mohlo vzniknout na Březová u Sokolova
 • výstava fotografií průmyslového dědictví pořízených metodou „camera obscura“ umístěné v putovním zlatém kontejneru vč. 2 fotografických workshopů
 • strategický dokument „Evropská strategie pro podporu průmyslového dědictví“ adresován a podpořen mnoha evropskými a národními zainteresovanými subjekty
 • sběr podkladů k tématu „Průmyslové památky Sokolovska“, které budou prezentovány online a následně i v tištěné formě

 

Výstupy projektu budou do ledna 2015 prezentovány na webových stránkách mikroregionu (www.sokolov-vychod.cz). Výstupy ostatních partnerů, včetně výstupy od akademických partnerů (univerzity Freiberg a Graz) budou v anglickém jazyce dostupné na webových stránkách projektu (www.shiftx.eu). Na začátek prosince chystáme závěrečný workshop k projektu, kde budeme vzniklé výstupy prezentovat širší veřejnosti. Bližší informace ke konání workshopu budou uvedené na výše zmíněném webu mikroregionu.