Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Průmyslové památky Sokolovska > Jezero Medard

Jezero Medard

Místo: území katastrů obcí Svatava a Habartov

Stav památky: hydrická rekultivace dolového území

Jezero Medard leží polovinou své plochy v katastru obce Svatava, rozložené při východním kraji jezera a druhou polovinou v katastru obce Habartov, která shlíží na jezero od jeho severozápadního pobřeží.

Lom Medard v r. 1949  Jezero Medard v r. 2014

Jezero vzniká v místě, kde se v letech 1872 – 2000 těžilo hnědé uhlí v lomech Medard a Libík, ve druhé polovině 20. století propojených do velkolomu Medard-Libík. Po ukončení těžby nastalo období finančně i technicky náročných rekultivačních prací. Během nich bylo nutné se vyrovnat s vysokou kyselostí důlních vod, solemi a sloučeninami kovů na dně zbytkové jámy. Do roku 2008 byly odčerpávány důlní vody, zároveň probíhaly úpravy břehů a dna jámy. V okolí jezera byly provedeny lesnické rekultivace a vybudovány zpevněné cesty. V zájmu zachování maximální čistoty vody v jezeře bylo potřeba zachovat co největší hloubku v jeho centrální části.

V celosvětovém měřítku má voda u dna jezera neobyčejně unikátní stratifikaci (složení vrstev), neboť zde bylo zaznamenáno až pět vrstev vod o různém složení. Před počátkem napouštění se na dně nacházely pouze důlní vody o kyselosti kuchyňského octa a vysokém obsahu solí. Od roku 2009 voda přibývala pouze z povrchových srážek, v roce 2011 začalo řízené napouštění z nedaleké řeky Ohře. V současnosti se promíchává jen horních 10 m vody a podle vědců se ojedinělé rozvrstvení časem samovolně vytratí. Podle dlouhodobého monitoringu je kvalita vody v jezeře velmi dobrá, jeho břehy osídluje vodní ptactvo.

Počátkem roku 2013 činil stav vody kolem 58% plánovaného objemu.  Intenzita přítoku vody do jezera je ovlivňována srážkami a průtokem vody v řece, který často nedosahuje potřebných 6m3/s. Jakmile tento ukazatel klesne pod uvedený limit, je napouštění jezera přerušeno. Po dokončení bude mít jezero délku 4,5 km a šířku 1,5 km, břehová linie bude měřit 12 km, maximální hloubka 50 m, hladina dosáhne nadmořské výšky 400 m. V okolí budoucího jezera jsou plánována ubytovací zařízení a rozmanité volnočasové aktivity a atrakce, které by měly přilákat do regionu turisty a také dát práci okolnímu obyvatelstvu.

 

Zdroje

Frouz J., Popperl J., Přikryl I., Štrudl J., 2007. Tvorba nové krajiny na Sokolovsku. Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., Sokolov, 26pp.

Přikryl, I.: Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí, dostupné z www.enki.cz [ cit 2014-11-22] 

Přikryl, I: Jezero Medard se stává jedním z nejdynamičtěji se vyvíjejících ekosystémů, dostupné z http://www.nase-voda.cz/jezero-medard-se-stava-jednim-nejdynamicteji-se-vyvijejicich-ekosystemu/  [ cit 2014-11-22]

Sivák, F.: Vybrané aspekty vlivu těžby nerostných surovin na rozvoj sídelní struktury v území Sokolovské pánve, Olomouc 2013

http://www.suas.cz/article/show/id/501 [ cit 2014-11-22] 

 

Zdroje obrázků

Jiskra, J: Svatava, Z historie význačné hornické a průmyslové obce, Svatava 2005

současné foto: Rund, M., r. 2014